Specifieke benadering m.b.t. omgaan met stemmen:

Hoort u stemmen en hebt u er last van?

Indien u stemmen hoort en u met de stemmen wil leren omgaan, kunnen wij u een behandeltraject aanbieden. Mocht u vragen hebben, kunt u die stellen via het contacformulier.

Stemmenpoli Alkmaar, is per 1 oktober 2020 van start gegaan.

Achtergrond: 

De hulp aan stemmenhoorders en mensen met psychosegevoeligheid is in het algemeen van bedroevende kwaliteit, slechts 10% van de stemmenhoorders krijgen een behandeling volgens de Generieke Module Stemmen Horen.

https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/stemmen-horen/introductie

Veelal krijgen stemmenhoorders een stigmatiserende (invalide) diagnose schizofrenie, die mensen uit hun kracht haalt. Het wegmaken van de stemmen met medicatie is de meest gangbare praktijk. Soms werkt dat, meestal niet. Bij sommigen worden de stemmen erger of is de last van bijwerkingen erger dan de kwaal. Cognitieve therapie wordt vaak niet toegepast en is matig effectief. Stemmenhoorders voelen in het algemeen veel voor op betekenisgeving en op maat- en herstelgerichte behandeling. Een dergelijke behandeling is voor handen, maar wordt weinig toegepast. 

Wat de Stemmenpoli onderscheid van de reguliere GGZ,  is dat wij de Maastrichtse benadering hanteren. In het International Hearing Voices Network wordt deze aanpak omarmd. Een netwerk waar de emancipatie van stemmenhoorders voorop staat. Wij werken graag samen met de Stemmenpoli in Utrecht, de Stemmenpoli in Groningen, de diverse 'Steunpunten Stemmen Horen' in het land om eventueel door te verwijzen.

 

Stemmenpoli Alkmaar: 

De stemmenpoli heeft een consultatieve functie: regionaal en boven-regionaal. Er zijn een aantal opties qua interventie:

 

1. Stemmeninterview: 3 - 5 sessies. 

Het Maastrichts stemmeninterview wordt afgenomen en er wordt een verslag van gemaakt voor de stemmenhoorder. Vervolgens wordt een rapport opgesteld en een construct (een persoonlijke diagnose) gemaakt. Dit geeft uiteindelijk richting voor een persoonlijk en traumasensitief herstelplan. Een plan dat je zelf met behulp van anderen (betrokkenen, zelfhulpgroep, ervaringsdeskundigen, lotgenoten) kunt gaan uitvoeren. Wij kunnen je helpen bij het omgaan met de stemmen, zie 2. Eventueel wordt ook verwezen naar behandeling door anderen. Alternatieve hulp is wellicht ook gewenst en daar kunnen we in meedenken. 

2. Leren omgaan met stemmen: 

In 3-6 sessies wordt de stemmenhoorder geholpen om coping-strategieën te ontwikkelen. Hierbij wordt huiswerk gegeven. 

3. Consultatie aan hulpverleners: 

Via beeldbellen consultatie/supervisie aan hulpverleners, bij voorkeur met de cliënt erbij. 

4. Kortdurende psychotherapie, 3 - 6 sessies. 

Het in gesprek gaan met de stemmen door een gespreksbegeleider geeft soms verrassende openingen. Het doel is daarbij de relatie tussen de stemmen en de stemmenhoorder te verbeteren. 

5. Netwerkgesprekken, 3 - 6  sessies.

Wij kunnen peer-supported Open Dialogue aanbieden. Dergelijke gesprekken zijn met de mensen die de persoon in kwestie als diens netwerk beschouwt. Iedereen kan aan het woord komen, de gespreksbegeleiders reflecteren op wat ze in het netwerkgesprek ervaren. Er worden gezamenlijke keuzes besproken. De dialoog onderling is het doel en werkzame element. 

 

We kunnen ook combinaties van bovenstaande aanbieden. 

Doelgroep: 

Mensen die stemmen horen, ongeacht diagnostische classificatie.

Indien ze elders in behandeling zijn proberen we zoveel mogelijk

samen te werken naast de lopende behandeling. 

 

Wat niet: 

We zijn niet beschikbaar voor crisishulpverlening; we zullen wel ons

best doen in crisis tegemoet te komen en samen te werken met instanties

die crisishulp verlenen. 

 

Hulpverleners: 

Peter Oud, coördinerend behandelaar, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, op de Stemmenpoli Alkmaar, heeft plusminus 30 jaar ervaring als hulpverlener binnen de GGZ (klinisch, ambulant in de verslavingszorg, reclassering, bemoeizorg, ouderenpsychiatrie, in huisartsenpraktijk als poh-ggz, Fact team persoonlijkheidsproblemen). Hij is sinds 2012 actief als hulpverlener m.b.t. de Maastrichtse benadering, meer geïnvolveerd in de herstel ondersteunende benadering, faciliteerde de eerste stemmenhoordersgroepen binnen de GGZ en is in de Stemmenhoordersbeweging actief geweest als secretaris, bestuurslid van Stichting Weerklank, projectleider van het 4-daags 10e Wereldcongres Stemmen Horen in Den Haag (okt 2017) en sinds maart 2019 voorzitter van Stichting Weerklank. Sinds 2014 verzorgt hij voor hulpverleners in de GGZ en stemmenhoorders de training ‘Stemmen horen begrijpelijk maken’ en workshops voor bestaande teams.

 

Dirk Corstens, psychiater en regiebehandelaar op de Stemmenpoli Alkmaar, is consultatief beschikbaar bij lopende contacten. Hij ziet alle stemmenhoorders die bij ons in zorg komen met de hulpverlener die het traject aangaat.

Hij is vanaf 1992 intensief betrokken bij onderzoek naar stemmen horen, bij de ontwikkeling van methodieken om stemmenhoorders te helpen, bij het opzetten van netwerken voor stemmenhoorders en betrokkenen (via Intervoice, nu vice-voorzitter van de board), superviseert therapeuten in Manchester bij een door hem ontwikkelde en door hen doorontwikkelde aanpak door gebruik te maken van praten met de stemmen. Hij heeft inmiddels al honderden stemmenhoorders trachten te helpen. Hij publiceert over het onderwerp en is een veelgevraagd spreker. Hij participeert in of leidt cursussen voor hulpverleners en stemmenhoorders. Hij is geschoold in diverse methodieken en heeft een eigen stijl ontwikkeld en gebruikt datgene wat bruikbaar en gewenst is. 

Goed om te weten:

Stemmenpoli Alkmaar:

Dirk Corstens Praktijk Psychiatrie

KVK  14104759  AGB code persoonlijk 03059852  AGB praktijk 03095421 BIG  09020507301, dcorstenspraktijkpsychiatrie@gmail.com,

Website: http://www.dirkcorstens.com/praktijk

  

Verwijzen, aanmelden?

Klik op de button voor het aanmeldingsformulier.

Ik wil mij aanmelden als cliënt(e):

U kunt ons bellen of mailen als u zich wil aanmelden of eerst wil overleggen met een behandelaar. Voordat wij een afspraak met u kunnen maken, hebben we een verwijsbrief nodig van uw huisarts of een arts van een GGZ-instelling.

Voor verwijzers:

U kunt een cliënt(e) rechtstreeks aanmelden bij ons of de verwijsbrief aan uw cliënt(e) meegeven. Bij vragen kunt u ons bellen.

 

Wat moet op de verwijzing staan:
o Datum verwijzing (deze mag maximaal een 9 maanden voor de eerste behandeldatum liggen)

o Naam en functie van de verwijzer
o AGB-code van de verwijzer
o Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
o Gegevens van de cliënt(e) (NAW-gegevens en geboortedatum)
o Specifiek benoemen dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan. Dat hoeft niet met een DSM5 code, maar het mag wel.
o Verwijzing naar Stemmenpoli Alkmaar
o Verwijzing voor diagnostiek en / of behandeling in de gespecialiseerde ggz. 

Bij tussentijdse vragen:

Telefoon: Peter Oud, 06-10202771   

Mailadres: peter.oud.tc@ziggo.nl

 

Locatie:

Bezoekadres: Verdronkenoord 43, Alkmaar

 

Wachttijden:

Wij hebben een wachttijd van 2 - 4 weken.

 

Tarieven:

Wij  sluiten geen contracten met zorgverzekeraars. Eenieder vragen wij een Akte van Cessie te ondertekenen. Daarmee geeft de cliënt ons toestemming rechtstreeks te declareren. Wij declareer conform de geldende DBC-systematiek. Wij krijgen 60-80% van het gedeclareerde bedrag vergoed. Over het restant wat uw zorgverzekeraar niet vergoed, krijgt u van ons géén rekening. De zorgverzekeraar moet inzichtelijk maken aan u, wat betaald is. 

Andere opties voor specifieke behandeling m.b.t. stemmen horen:

Stemmenpoli Utrecht, UMCU

Postbus 85500
3508 GA Utrecht
088-7555555
Contactpersoon Lucy Visser, Verpleegkundige specialist
https://www.umcutrecht.nl/nl/ziekenhuis/behandeling/stemmen-horen-behandeling

Stemmenpoli Groningen

Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
050-3616161
contactpersoon Ingrid Tewelde – Kampert, GZ psycholoog
Stemmenpoli Groningen